Technologický přehled 2023/09

6. listopadu 2023
Adam Skořepa

Výběr zajímavých událostí, názorů a dalších novinek z oblasti technologického vývoje, digitalizace, egovernmentu, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, robotiky a příbuzných témat.

Zneužívání osobních údajů je každodenní realitou

Zneužívání, přeprodávání a neoprávněné zpracovávání osobních údajů je běžnou praxí velkých společností. Ochrana digitálních práv je stále náročnější odpovědností přenášenou na samotného spotřebitele, který není připraven a vybaven svá práva patřičně hájit. Nezbytnou odpovědí je dostatečné posílení národních autorit pro ochranu osobních údajů a nepřetržitý regulační proces průběžně a průžně upřesňující definice a způsoby sběru údajů.

Zdroj:

Elektronické doklady už brzy v mobilech

Vláda schválila novelu zákona o právu na digitální služby, která umožní využití digitálního občanského průkazu k prokázání totožnosti. Aplikace eDoklady od Digitální informační agentury se tak stane plnohodnotnou náhradou běžného průkazu, která poskytne lepší ochranu osobních údajů a jejich cílení sdílení s ověřovateli pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Zdroj:

Nesmyslné překážky efektivní digitalizace stavebního řízení

Efektivním krokům v digitalizaci úkonů státní správy často brání nepřátelské obchodní praktiky některých soukromých firem. V českém prostředí to z poslední doby ukazuje příklad stížnosti na otevřené nadlimitní výběrové řízení k zajištění digitalizace stavebního řízení. To bylo oproti původnímu konceptu z roku 2021 na základě analýzy přepracováno, přičemž došlo ke snížení předpokládaných výdajů o zhruba 1,2 miliardy. Přes významně výhodnější podmínky pro stát ale došlo k absurdnímu napadení výběrového řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zdroj:

Překážky v zavádění digitálního eura

Projekt digitálního eura, který si klade za cíl doplnění a postupné nahrazování hotovosti při platebním styku, se při zavádění centrální evropské digitální měny musí vypořádat s řadou právních a technických překážek. Mezi tyto překážky patří mimo jiné i skutečnost, že některé státy EU včetně ČR nejsou členy eurozóny. Přijetí digitálního eura by tak podléhalo schválení mezinárodní dohody mezi EU a členskými státy mimo eurozónu. Při zavádění digitálního eura je zároveň nutné brát v potaz právo na platbu v hotovosti, aby nedocházelo k diskriminačnímu vylučování z platebního styku na základě preferované platební metody.

Zdroj:

Generativní umělá inteligence přináší nástroje budoucnosti už dnes

Rostoucí nabídka produktů a způsobů využití generativní umělé inteligence dále upevňuje její postavení mezi firmami a koncovými spotřebiteli. Velké technologické korporace i malé start-upy vytvářejí nové nástroje nebo vylepšují ty již dostupné, které poskytují stále širší možnosti praktického využití. Po intenzivní fázi experimentování s novou technologií dochází k postupné adopci generativní umělé inteligence pro administrativní, logistické, výrobní a jiné procesy.

Zdroj:

Využívání generativní umělé inteligence ve vzdělávání

Dostupnost nástrojů generativní umělé inteligence a schopnost s nimi účinně a zodpovědně nákladat budou důležité pro podporu vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti na proměnlivém trhu práce. Podle výzkumu Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UPOL pouze 3 % pedagogů zcela zakazuje použití umělé inteligence, což je pozitivní údaj, nicméně výuce správného využívání umělé inteligence by se v následujících letech měl na školách poskytnout daleko větší prostor.

Zdroj:

Jmenování zmocněnce pro kvantové technologie

V součinnosti vládních kabinetů digitalizace a vědy, výzkumu a inovací došlo ke zřízení nové funkce zmocněnce pro kvantové technologie. Zmocněnec bude spolupracovat na koordinaci a podpoře rozvoje kvantových technologií v ČR a povede přípravu Národní kvantové strategie. Zřízení centrální funkce zaměřené na podporu kvantových technologií je vzhledem k pokrokům v této oblasti naprosto nezbytné pro přípravu ČR na přicházející technologické výzvy.

Zdroj:

Nárůst kybernetických útoků a podvodů

V letošním roce došlo k rekordnímu nárůstu kybernetických útoků a podvodů. Vzhledem k rostoucímu zneužívání nástrojů umělé inteligence pro nelegální činnosti bude tento vzrůstající trend s vysokou pravděpodobností v následujících letech pokračovat. Uživatelé by proto na internetu měli vždy dbát základních bezpečnostních zásad a pro účely pochopení všudypřítomných rizik využít možnosti veřejně dostupných kurzů kybernetické bezpečnosti.

Zdroj:

Ohrožení open source v rámci Aktu o kybernetické odolnosti

Připravovaný návrh nařízení o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky (známé jako Akt o kybernetické odolnosti), které se týká zavádění povinností při projektování, vývoji, výrobě a dodávání hardware a software, může mít značné negativní dopady na open source. Zvýšené nároky, které nařízení klade na vývojáře software při posuzování možných rizik, nebere v potaz základní prvky fungování open source komunity. Otevřený software je volně dostupný k úpravám a distribuci a původní vývojář tak není schopen odhadnout veškeré případy užití jeho produktu nebo komponenty.

Zdroj:

Pokrok ve vývoji DNA integrovaných obvodů

Biologické počítače, které stejně jako kvantové technologie mohou oproti konvenční výpočetní technice nabídnout daleko větší výkon a rychlost, čeká před širším uvedením do praxe ještě dlouhá cesta. Čínští výzkumníci docílili pokroku při vývoji DNA integrovaných obvodů s využitím vícevrstvých programovatelných polí. To může napomoci vytvoření stabilní architektury umožňující další rozvoj biologických počítačů.

Zdroj:

Auto, které řídí, vidí i mluví

Propojení více metod a nástrojů umělé inteligence nebo generativních agentů je velmi efektivní způsob rozšíření možností a schopností rychleji a účinněji optimalizovat vývoj nových technologií a aplikací. Tento postup potvrzuje nedávný příklad propojení software pro řízení aut s jazykovým modelem, který vozidlu umožňuje za jízdy popisovat, co se v okolí odehrává.

Zdroj: