Digitálna etika

27. května 2023
Bc. Sabína Bieliková

Sloboda prístupu k informáciám, sloboda prejavu a možnosť vyhodnocovať pravdivosť informácií a na základe nich sa rozhodovať patria k základným pilierom demokratickej spoločnosti.

Nové technológie vrátane sociálnych médií a iných online platforiem nám všetkým poskytli bezprecedentné možnosti vyjadriť svoje názory a osloviť potenciálne veľké publikum. Na druhej strane, pridaním systémov umelej inteligencie, predovšetkým personalizovaných odporúčacích systémov, online platformy pomáhajú šíriť nepravdivé informácie vrátane dezinformácií s výrazne negatívnymi dopadmi na spoločnosť 1.

Skutočne je dôležité si uvedomiť, že nič také ako jednoduché vyhľadávanie na internete neexistuje. V skutočnosti sa všetky údaje sledujú, analyzujú, získavajú a opätovne používajú. To môže mať ekonomický, sociálny, kultúrny a environmentálny vplyv. Technológia skutočne neexistuje bez kontextu a nikdy to nebolo tak pravdivé ako dnes. Výsledkom je, že ak podceníme dosah technológií, jedného dňa sa môžeme zobudiť v celosvetovej technokracii 2.

Digitálna etika zahŕňa súbor etických zásad, ktoré by mali byť dodržiavané pri používaní digitálnych technológií 3. Tieto zásady by mali chrániť práva a slobody jednotlivcov, zabezpečiť spravodlivý prístup k informáciám a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu osobných údajov.

Digitálna etika sa týka nielen jednotlivcov, ale aj spoločností, organizácií a vlád. Tieto subjekty by mali dodržiavať pravidlá digitálnej etiky a zabezpečiť, aby digitálne technológie boli využívané v prospech spoločnosti. To znamená, že by sa mali zabezpečiť vhodné právne a regulované prostredie, ktoré by chránili práva jednotlivcov a zabezpečili transparentnosť a spravodlivosť v digitálnom svete. Digitálna etika zahŕňa aj otázky ako napríklad etické správanie v online komunikácii a využívanie digitálnych nástrojov pre prácu, vzdelávanie a zábavu. Ide o to, aby sme si uvedomovali dopady nášho správania v digitálnom svete a aby sme konali zodpovedne a ohľaduplne voči ostatným používateľom a kultúram.

V súčasnej dobe je digitálna etika aktuálnejšou témou ako kedykoľvek predtým. Digitálne technológie majú obrovský vplyv na náš život a na spoločnosť ako celok. Preto je dôležité, aby sme sa o digitálnej etike diskutovali a dbali na jej dodržiavanie. Jednotlivci, spoločnosti a vlády by mali spoločne pracovať na vytvorení prostredia, ktoré by umožnilo efektívne a bezpečné využívanie digitálnych technológií a zabezpečilo dodržiavanie etických zásad (pre viac informácii: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_SK.html).

  1. Mesarčík, M., Moro, R., Kompan, M., Podrouzek, J., Šimko, J., Bieliková, M. Dissemination of disinformation and the behaviour of online platforms. 2022. KInIT [online] [vid. 2023-04-24]. Dostupné z: https://kinit.sk/publication/dissemination-of-disinformation-and-the-behaviour-of-online-platforms/ ↩︎
  2. Broglie, CH. We need to talk about digital ethics. 2016. [online] [vid. 2023-04-24]. Dostupné z: https://www.oecd.org/science/we-need-to-talk-about-digital-ethics.htm ↩︎
  3. Rubens, P. What is Digital Ethics? Charity Digital. 2023. [online] [vid. 2023-04-24]. Dostupné z: https://charitydigital.org.uk/topics/topics/what-is-digital-ethics-7593 ↩︎